سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس

سوالات ضمن خدمت فنون تدریس

این مجموعه حاوی بیش از 1000 مورد از سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس برگزار شده و تعداد زیادی از نمونه سوالات  آزمون ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس به همراه منابع و محتوای آموزشی آزمون و البته تعدادی دیگر از سوالات آزمون های مشابه با این دوره میباشد .

همانند دیگر مجموعه های دانلودی سایت بانک نمونه سوال میتوانید مطمئن باشید تهیه این بسته میتواند پاسخگوی همه نیازهای شما در جهت کسب نمره حداکثری با صرف زمان حداقلی در آزمون ضمن خدمت فنون تدریس باشد.

برای دانلود این بسته روی دکمه خریدا کلیک کرده و بعد از مرحله پرداخت بصورت آنلاین بسته سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس را دریافت کنید.

دانلود سوالات فنون تدریس

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت فنون تدریس به همراه جواب

شما عزیزان که تمایل دارید این بسته را تهیه نمایید قبل از دانلود سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس توجه داشته باشید که

این مجموعه به واسطه اینکه آزمون در حال حاضر و در خرداد و تیر 98 فعال میباشد لذا سعی نمایید هنگام خرید از ایمیل معتبر استفاده نمایید تا بتوانید در اسرع وقت موارد اضافه شده و بروزرسانی سوالات ضمن خدمت فنون تدریس را دریافت نمایید.

همچنین اگر مشکلی در دریافت این بسته داشتید یا با خرید اینترنتی آشنایی ندارید همکاران ما در پشتیبانی بانک نمونه سوال پاسخگوی شما خواهند بود .

دانلود سوالات فنون تدریس

50 سوال رایگان آزمون روش ها و فنون تدریس

سوالات پاسخ
1 ابزار تعمیق یادگیري یادگیرنده در خارج از کلاس درس چیست؟ تکلیف
2 اجزاي یک درس کدام اند؟ مقدمه پیکره خاتمه
ارائه تبیینی از یک معناي مرسوم یا مورد توافق به همراه تشریح دایره پوشش یک اصلاح، چه نامیده تعریف توصیفی
می شود؟
3
4 ارزشیابی به مثابه "یادگیري " از مجموعه سه گانه ارزشیابی مبتنی بر کدام نظریه می باشد؟ فراشناخت
5 از back looking با چه نام دیگري می توان یاد کرد؟ پس نگري
6 از خلاقیت به چه عنوان دیگري میتوان نام برد؟ آفریدن
7 از دیدگاه ویگوتسکی در چه صورتی رشد اتفاق می افتد؟ وجود راهنماي مناسب و داراي صلاحیت
8 از کدام روش تدریس می توان به عنوان فرانگاه نسبت به روش هاي دیگر تدر
10 از کدام نوع تدریس بهعنوان اساس فعالیت تربیتی میتوان نام برد؟ تدریس به شیوة یادگیري دانشآموزان
11 از کدام نوع روش تدریس میتوان به عنوان یک روش پژوهشگرایانه و همیارانه نام برد؟ مبتنی بر ساختگرایی
12 افرادي که درآنها عملکرد سازمان یافته مغز مشهود است چگونه افرادي هستند؟ افرادي برنامه ریزي شده هستند
13 اقدامپژوهی نیازمند چیست؟ سوال- فرضیه
14 اولین اقدام معلم در یک کلاس چندپایه، چه باید باشد؟ تلفیق برنامه هاي درسی توسط معلم
15 اهداف ذکر شده در طرح درس متوجه کیست؟ معلم
16 اهداف طرح درس باید..........................باشند. قابل اندازه گیري
17 ایجاد فرصت براي مطرح کردن بی پروا سوال توسط دانش آموز ویژگی کدام نوع روش تدریس است؟ مبتنی بر ساخت گرایی
ایجاد فرصت دانش آموز براي خودش مبتنی بر تخیل و تحلیل شناختی بناي کدام نوع روش تدریس مبتنی بر خلاقیت
است؟
18
19 این پیام معلم که من دانش آموز خود را می شناسم بیانگر چیست؟ معلم از کارکرد مغز دانش آموز آگاهی دارد
20 ایجاد حس «من میتوانم» در دانشآموز، مرتبط با کدام راهبرد تدریس میباشد؟ پرورش خلاقیت
آزادي دانش آموز در خطا کردن در آنچه که می آموزد،انتخاب و دفاع از راه خود ونقد راه دیگران، مبتنی بر تفکر انتقادي
نتیجه کدام روش تدریس است؟
21
22 آنجا که.....وجود دارد مسئولیت پذیري وجود ندارد تکلیف
23 بحث پیش سازمان دهنده ها توسط چه کسی مطرح شد؟ آزوبل
24 بر پایه سوالات تأملبرانگیز در کلاس بنا شده که معلم در پی پاسخ دادن به آنهاست. اقدامپژوهی
25 برابري یادگیري با تغییر رفتار در کدام رویکرد معنا پیدا می کند؟ نظریه برنامه درسی کارایی اجتماعی
26 براي معنادار شدن مفهوم یاددهی- یادگیري اصول و بنیانهاي کدام علم بیشتر مورد توجه است؟ روانشناسی تربیتی
27 برگزیدن ایده مناسب براي حل مساله از میان ایده هاي مختلف ویژگی کدام نوع روش تدریس است یورش فکري
28 بنیاد روش تدریس مبتنی بر ساخت گرایی چیست؟ ایجاد انگیزه در یادگیرندگان بر پایه سوالات و ابهامات
29 بنیان نظریه هاي نوین یادگیري چیست؟ مشارکت حداکثري یادگیرنده
30 بیان مشاهدات استدلالی و نتیجه گیري توسط دانش آموز بر مبناي کدام روش تدریس می باشد؟ مبتنی بر بیان فکر
2
31 تدریس باید..................... باشد انگیزنده
32 تدریس چه زمانی اتفاق می افتد؟ زمانی که یادگیري اتفاق افتاده باشد.
33 تدریس عملی است............... تدریجی ، تجویزي
34 تدریس وسیله اي براي نیل به اهداف بیان شده در ... می باشد طرح درس معلم
تشویق دانش آموز به جمع آوري اطلاعات و رسیدن به یک کلیت(استقرار)برگرفته شده از کدام نوع مبتنی بر کشف مفاهیم
تدریس است؟
35
36 تفاوت اقدام پژوهی با سایر پژوهش ها در چیست؟ مقیاس
37 تفکر با صداي بلند» نام دیگر کدام نوع روش تدریس میباشد؟ مبتنی بر بیان فکر
توجه به عملکرد مستقیم یادگیرنده و غیر مستقیم معلم تلقی از فرآیند یاددهی – یادگیري در کدام انسان گرا
رویکرد است؟
38
39 توجه به کدام حیطه یاددهی یادگیري است؟ عاطفی
40 چه عملی باعث سوق داده شدن دانش آموز از ناحیه قریب به رشد به سمت ناحیه رشد می شود؟ سکوبندي
41 چه کسی مسئول یادگیري دانش آموز است؟ دانش آموز
42 حاصل تدریس چیست؟ یادگیري دانشآموزان
43 خلاقیت ................. است. آموختنی
44 خلاقیت و تخیل بالاتر از هر گونه علم و دانشی است» این سخن از کیست؟ آلبرت اینیشتین
45 دارا بودن ظرفیت بالاي یادگیرندگان براي جذب اطلاعات ،اعتقاد حامیان کدام رویکرد می باشد؟ نظریه برنامه درسی مبتنی بر رشد علمی
46 دانش آموزان در .....................بهتر می آموزند. گروه هاي یادگیري منسجم و همدلانه
47 در این دوره تامل را به چه معنایی استفاده می کنیم؟ درخود اندیشیدن
48 در چه صورت فرصت بیان پاسخ هاي روشن در کلاس ایجاد می شود؟ بیان سوالات روشن
49 در کدام رویکرد برنامه درسی، یادگیري از دیدگاه ساخت گرایی مورد توجه قرار می گیرد؟ یادگیرنده محور
50 درسپژوهی گونهاي از ................ است که به صورت مشارکتی در کلاس درس اتفاق میافتد. اقدام پژوهی
51 درگیر شدن یادگیرنده به صورت فعال با مسائل اجتماعی تلقی از یادگیرنده در کدام رویکرد می باشد؟ تحول اجتماعی

1 Aug 2021