5 نمونه پیشنهاد ارزشیابی برای مدیر مدرسه - 36 صفحه - قابل ویرایش

پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه

5 پیشنهاد ارزشیابی برای مدیر مدرسه در فرمت ورد و جمعا 36 صفحه : آماده سازی شده توسط بانک گزارش تخصصی معلمان در اواخر اردیبهشت ماه 1403 را همینک میتوانید از انتهای همین صفحه دانلود نمایید .

پیشنهادات مدیر مدرسه(فرمت فایل ورد و قابل ویرایش) : تعداد  صفحات فایل ها (هر پیشنهاد 5 تا 8 صفحه)

جهت دانلود این فایل کلیک کنید

برای  دانلود کلیک کنید

دانلود نمونه ها

دانلود فایل ها

لیست موضوعات این فایل پیشنهاد ارزشیابی برای مدیر

لیست موضوعاتی که در این بسته دانلودی پیشنهاد ارزشیابی برای مدیر مدرسه وجود دارد به شرح زیر میباشد. :

- 1 پیشنهادات راهبردی جهت اداره مدرسه

- 2 مشکالت و چالش های مدیریت در مدرسه و پیشنهاداتی جهت حل آنها

- 3 پیشنهادات جهت نحوه برنامه ریزی اقتصادی در مدرسه

- 4 پیشنهادات جهت رفتار با معلمین و همکاران مدرسه

– 5 پیشنهادات جهت بهبود مدیریت مدرسه

شرح مختصری یکی از پیشنهاد های موجود در این فایل

- 1 پیشنهادات راهبردی جهت اداره مدرسه

مقدمه

در آموزشگاه کميته ي مديريت کيفيت را تشکيل دهيد وسعي نماييد مدير مدرسه خودشخصا" مديريت و رهبري اين کميته را بعهده گيرد وضمن استفاده از همه ي معلمان ودانش آموزان در برنامه ريزي ، فرايند نتايج را مرتبا" ارزيابي نمايد.

برای دانلود این مجموعه کلیک کنید

برای  دانلود کلیک کنید

دانلود نمونه ها

پيشنهادات راهبردي براي مدیران

- 1 در آموزشگاه کميته ي مديريت کيفيت را تشکيل دهيد وسعي نماييد مدير مدرسه خودشخصا" مديريت و رهبري اين کميته را بعهده گيرد وضمن استفاده از همه ي معلمان ودانش آموزان در برنامه ريزي ، فرايند نتايج را مرتبا" ارزيابي نمايد.

- 2 مدير مدرسه ضمن توجه جدي به مديريت روابط انساني در اداره ي مدرسه ، سبک مديريتي خود را برپايه ي مشارکت قرار دهد تا از اين طريق در قلب وروح کارکنان ودانش آموزان نفوذ نمايد.

- 3 مديرمدرسه مي بايست با مشاهده وبازديد از کارها وتجارب موفق ساير مديران برتجارب خود بيفزايند وطرح ها والگوهاي مناسب مديران موفق را شناسايي وپس از مطالعه وارزيابي باتوجه به شرايط مدرسه خود بعداز تغييرات الزم اجرا نمايد.

- 4 کيفيت بخشي مدرسه ، مستلزم تنظيم اهدافي مشخص است که بايد در راستاي اهداف وزارت آموزش وپرورش )مصوب شوراي عالي آموزش وپرورش ( باشد لذا اهداف وزارت آموزش وپرورش بسيار کلي است ومديران بايد برحسب دوره تحصيلي وبانگاه به اهداف کلي ، اهداف اختصاصي وتفصيلي وقابل دست يابي را تدوين کنند.

- 5 براي آموزش کارکنان مدرسه وآشنايي آنها با مديريت کيفيت دوره هاي آموزشي الزم برگزار شود وبراي کساني که در اين زمينه پيشقدم هستند وتالش مي کنند جوايزي در نظر گرفته شود.

- 6 بايد کارها وفعاليت هاي خوب وطرح هاي ارزنده مدرسه درجلسه اي به افراد وگروههاي ذيربط ارائه گردد تا از اين طريق ديگران با تجارب وانديشه هاي ديگران آشنا شوند.

- 7 براي ارائه تجارب وانديشه هاي نو وپيشنهادهاي مفيد مي توان از وسايلي نظير اساليد ، فيلم ، گراف ، ويدئو ، پروژکتور و .... استفاده نمود.

- 8 کارگروهي را به معلمان آموزش دهيد برخوردي باز داشته باشيد و جلسات بحث هاي نظري تشکيل دهيد سعي کنيد تا از مزاياي کارگروهي بهره مند شويد وبه جاي پاداش دادن به عملکردهاي فردي به عملکرد هاي گروهي پاداش دهيد.

برای  دانلود کلیک کنید

دانلود نمونه ها

19 May 2024