دانلود طرح درس روزانه و سالانه همه مقاطع ابتدایی

طرح درس روزانه ابتدایی

پژوهس سرای فرهنگیان ایران با همکاری تعداد زیادی از معلمان عزیز در سراسر کشور بانک بسیار کامل طرح درس روزانه ابتدایی و طرح درس سالانه همه دروس و همه پایه های ابتدایی را شامل بیش از 8000 طرح درس روزانه ابتدایی برای همه مقاطع و پایه های اول , دوم, سوم , چهارم , پنجم , ششم آماده سازی کرده و برای دانلود همکاران گرامی از سراسر کشور در سرور دانلود خود به آدرس زیر بارگذاری کرده است که میتوانید با کلیک روی لینک زیر به صفحه مشاهده دسته بندی ها و طرح درس روزانه بر اساس پایه تحصیلی فته و موضوعات و فایل ها را مشاهده , انتخاب و دانلود نمایــــــــــــــــــــد.

دانلود طرح درس سالانه و روزانه ابتدایی

دانلود فایل ها

 

دانلود طرح درس روزانه از گذشته تا آينده

تعداد صفحات فایل دوصفحه شرح مختصر فایل نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی:اول ابتدایی موضوع درس: از گذشته تا آينده
30دقیقه تهیه کننده: مدت جلسه:

نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ

هدف کلی: از فراگیران انتظار می رود در پایان درس  با وسایل روشنایی و كاربرد ارزش آن در زندگي روز مره آشنا شوند.

دانلود طرح درس روزانه اول ابتدایی زمين خانه ي خاكي ما برای

اهداف رفتاری طرح درس روزانه اول ابتدایی با موضوع زمین خانه خاکی ما

1)     فراگیران خاکها را با هم مقایسه کرده وشباهت ها وتفاوت های انواع مختلف خاک را بیان نمایند . (دانش)

2)     فراگیران توضیح دهند آب ازکدام خاکها زودتر عبور می کند و علت آنرا نیز بیان نمایند . (دانش)

3)     فراگیران بتوانند با جست وجو در محیط انواع مختلف خاک را جمع آوری کنند . (مهارت)

4)     فراگیران به این نکته پی ببرند که همه ما از خاک آفریده شده ایم وبه خاک بازمیگردیم . (نگرش)

5)     فراگیران در گروه همکاری وهمفکری کنند وبه نظرات دیگران احترام بگذارند . (نگرش)

6)      فراگیران به انجام کار گروهی اشتیاق داشته باشند .(نگرش)

طرح درس روزانه دنياي سرد و گرم

این طرح درس روزانه اهداف زیر را دنبال میکند:

آشنایی فراگیران با جاهای سرد و گرم

ü      اهداف جزیی درس: در فرآیند آموزش ، دانش آموز در این درس می تواند :

1   -   تفاوت نقاط مختلف محیط را تشخیص دهد. ( درک و فهم)

2-   پوشاک مناسب هر فصل را نام ببرد و تشخیص دهد .( درک و فهم)

3 -     پوشش مناسب حیوانات را در مناطق مختلف بیان کند . ( دانشی)

4-     تفاوت مناطق مختلف را در میزان سرما بیان کند . ( درک و فهم)

5-     سرعت ذوب یخ را در نقاط مختلف مقایسه کند . ( درک و فهم)

6-      به موثر بودن رنگ اجسام در میزان گرم شدن آن ها در مقابل نور خورشید پی ببرد . ( درک و فهم)

7-     به زندگی گذشتگان و فرهنگ و تمدن پیشینیان علاقه نشان دهد . ( عاطفی)

8-     به تفاوت چیزهای مختلف از نظر سرما و گرما پی ببرد . ( درک و فهم)

9-     به پیشرفت فناوری آشنا شده و علاقه نشان دهد . ( درک و فهم)

10-  چند نمونه از کاربردهای گرما در زندگی را بیان کند . (

دانلود طرح درس اول ابتدایی با موضوع روزانه آهنربا

نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی:اول ابتدایی :طرح درس ابتدایی با موضوع آهنربا
30دقیقه تهیه کننده: مدت جلسه:

نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ

برخی از اهداف طرح

1- آشنایی با فراگیران با خاصیت آهن ربا

2- آشنایی با فراگیران با طبقه بندی کردن اجسام به دو گروه آهن ربا و غیر آهن

3- آشنایی با فراگیران با موارد استفاده از آهن ربا در زندگی روزمره

4- آشنایی با فراگیران با اشکال مختلف آهن ربا .

9 Oct 2018