درس پژوهی

درس پژوهی

یافته های  پژوهشی نشان می دهد که درس پژوهی  به گسترش فرهنگ  آموزش  و یادگیری در  مدرسه  یاری می رساند و محیطی را فراهم می سازد تا معلمان ازیکدیگر بیاموزند،دانش حرفه ای خودرا ارتقا دهنددر رفتار خودباز اندیشی کنندو در تحول مستمر آموزش مشارکت داشته باشند.در این الگو مدرسه و کلاس به اجتماع یادگیری تبدیل می شود و معلمان فرصتی  برای با هم  حرف زدن و گفت گوی حرفه ای پیدا می کنند،

اقدام پژوهی معلمان گزارش تخصصی معلمان

درس پژوهی

ایده ی درس پژوهی به معلمان،پزوهشگران و استادان یاری می رساند تا بر قابلیت های خود از طریق یادگیری از یکدیگربیفزایندو در فرایند گروهی ،کیفی  و مشارکتی به تولید دانش حرفه ای کمک کنند. اگر چه تفاوت های فرهنگی مدارس و مناسبات اجتماعی پیچیده در هر جامعه روش ها و ابزارها ی اثربخش را برای به کارگیری مدل درس پژوهی و مخصوصا درس پژوهی ابتدایی توصیه  می کنند.

یک تصویف اجمالی از درس پژوهی

درس پژوهی ازبعدی دیگر کاربرد روش علمی در مدرسه و فرایند آموزش و یادگیری است،بدین شکل که معلمانبطور مشارکتی فرضیه ای را درباره بهترین روش تدریس یک موضوع درسی شکل می دهند،سپس سعی می کنند بر اساس مشاهدات دلایل ،شواهد و مستنداتی که اعضای گروه جمع آوری کرده اند ،این فرضیه را در مقابل دانش آموزان بیان  نمایند و در نتیجه آن مشخص می شود که چه موفقیت هایی کسب شده و چه قسمت هایی  نیاز به اصلاح دارد .پس از مقداری تامل ،باز اندیشی ،اندیشه و تفکر هشیارانه اصلاحات لازم را انجام داده و سپس فرضیه اصلاح شده را مجددا آزمون می کنندو این فرایند بدین شکل ادامه می یابد( پلامر ،۲۰۰۷)

اهداف درس پژوهی

هدف اولیه درس پژوهی ،بهبود  فرایندهای آموزشی و یادگیری در کلاس درس است.استیگلرو  هیبرت (۱۳۵،۱۹۹۹) : درس پژوهی را روشی برای اصلاح آموزش و تدریس می دانند، درس پژوهی اولین بار در ایران توسط سرکارآرانی (۱۳۷۸)با عنوان مطالعه درس یا پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درس معرفی شد.

ویژگی های بارز

۱ -مبنای درس پژوهی یک الگوی بهسازی مستمر و بلند مدت است.

۲-درس پژوهی بطور مداوم بر یادگیری دانش آموزان متمرکز است.

۳-درس پژوهی نوعی همکاری گروهی و مشارکتی است.

۴-درس پژوهی بر بهبود مستقیم آموزش با توجه به شرایط تاکید دارد. درس پژوهی تلاش می کندمعلمان را در

فرایند تدریس به تفکر(تامل) برنامه ریزی(طراحی درس)،اجرا ،مشاهده فعال، باز خورد،باز اندیشی،یادگیری گروهی،گفت و گو، تبادل نظر و تجربه ترغیب کند.

اثرات پژوهش در نظام آموزشی

بی تردید پروسه پژوهش و درس پژوهی نقش بسزایی در بهبود شاخصه های نظام آموزشی کشور بخصوص در دوره ابتدایی را داشته و دارد و یکی از موفق ترین طرح هایی میباشد که تاکنون در آموزش و پرورش کشور اجرایی شده است . پژوهش مبتنی بر دروس و طراح تدریس میتواند در روند آموزشی مطالب و سرفصل های مختلف درسی ایجاد کند.

دانلود نمونه آماده درس پژوهی

پژوهش سرای معلمان با همکاری بانک فایل معلمان اقدام به تهیه و بارگذاری حدود 400 نمونه آماده درس پژوهی روی سایت خود کرده است تا همکاران عزیز فرهنگی از سراسر کشور بتوانند با صرف زمان حداقلی بتوانند نمونه آماده درس پژوهی با موضوع مورد نظرشان را از سایت ما پیدا کرده و آنرا دانلود کنند . 

دانلود نمونه های آماده درس پژوهی و اقدام پژوهی معلمان

در نهایت امیدواریم ثمره و حاصل زحمات همکارانی که ما را در تهیه فایل های پژوهشی یاری میکنند موجبات رضایتمندی شما عزیزان را فراهم آورده باشد.